O Sindikalnoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

Kao što je poznato Uprava za indirektno oporezivanje je formirana 2004.godine kao državna institucija Bosne i Hercegovine a nastala je preuzimanjem carinskih službenika Republičke uprave carina Republike Srpske i Federalne uprave carina Federacije Bosne i Hercegovine a kasnije je popunjavana konkursima koje je raspisivala nadležna Agencija za državnu službu BiH da bi danas imala 2.690 zaposlenih službenika i zaposlenika. Samostalni Sindikat državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH osnovan je na osnivačkoj Skupštini 2008.godine i registrovan kod nadležnog Ministarstva pravde BiH, kao prvi oblik sindikalnog udruživanja i organizovanja zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH, Zakonom o Upravi za indirektno oporezivanje, Zakonom o radu u institucijama BiH i Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Pravni osnov Sindikalnog organizovanja i djelovanja sa ciljem zaštite zakonskih prava državnih službenika i zaposlenika članova sindikalne organizacije u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

1. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) članom 15. stav 1.  tačka h) propisuje „ Državni službenik ima pravo da osnuje ili se učlani, ali ne i da bude obavezan da se učlani, u sindikat ili profesionalno udruženje u skladu sa zakonom.”

2. Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 89/005) član 39. stav 1.  tačka c) propisuje (1) Osim prava utvrđenih drugim zakonom, zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje  ima pravo

    c) da osnuje, bude član ili učestvuje u aktivnostima sindikata i stručnog udruženja u skladu sa zakonom;

3. Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine(“Službeni glasnik BiH”, br. 26/2004, 7/2005, 48/2005, 50/2008 – dr. zakon, 60/2010, 32/2013 93/2017 i 59/2022) u članu 1. stav 3. propisuje

„Ovaj zakon primjenjuje se i na državne službenike, ukoliko nije u suprotnosti sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine” dok je članom 3. stav 1., 2. i 3. Zakona o radu u institucijama BiH propisano

 1) Zaposlenici imaju pravo, po svom slobodnom izboru, organizovati sindikat, u njega se učlaniti, tj.  udruživati u složenije oblike, birati svoje reprezentativne organe, saglasno zakonu, statutu ili pravilima tog sindikata

2)  Sindikat se može osnovati bez ikakvog prethodnog odobrenja.

3)  Zaposlenik ne može biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog članstva ili ne članstva u sindikatu

4. Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine („Sl. Glasnik BiH“ broj: 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16).

Prioriteti našeg djelovanja će biti borba za bolje uslove rada i pravedniju kadrovsku politiku Uprave za indirektno oporezivanje, kao i čvrsto obećanje da ćemo se uključiti u pravnu i institucionalnu borbu za svakog našeg člana koji nam se obrati i dokumentuje da mu je nanesena nepravda i povređena njegova prava iz radno pravnih odnosa koja su zagarantovana Zakonom o Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH i Zakonom o  radu u institucijama BiH, te da ćemo u skladu sa sa navedenim Zakonima kao Sindikat pokrenuti sve mehanizme zaštite prava svakog člana ove Sindikalne organizacije pred naležnim institucijama i organima Bosne i Hercegovine.  Moramo, prvenstveno kroz izmjenu pravnog okvira i ograničavanje samovolje, onemogućiti bespotrebne premještaje naših službenika stotinama kilometara daleko od mjesta prebivališta, kao način revanšizma i disciplinovanja zaposlenih od kojih se pod takvim pretnjama često traži i da rade i izvršavaju neke nezakonite radnje od kojih neko ima lične koristi. Moramo se izboriti da ljudi koji dugo rade odgovorne poslove na određeno vrijeme dobiju i trajna rješenja, a ne da se poslije svakog  konkursa nađu u situaciji da obučavaju lošije od sebe, koji su imali „jaču vezu“. Moramo se izboriti za pravedniji i transparentniji sistem nagrađivanja rezultata rada i obrazovanja i usavršavanja zaposlenih. Moramo zajedno stvoriti ambijent u kojem ne da neće biti novih presuda za mobing, već u kojem nijedna nova tužba neće i ne bi trebala biti podnesena jer takvi slučajevi bi se na pravedan i zakonit način trebali riješavati u samoj Upravi uz angažovanje Sindikalnih predstavnika.

U tom cilju, pozivamo vas da se priključite i podržite Samostalni Sindikat da zajedno obuzdamo i zaustavimo nekompetentne i neuke ljude čije obrazovanje je upitno a koji su se našli na nekim bitnim pozicijama sa kojih se na krajnje nekorektan i neljudski način odnose prema svojim podređenim jer umišljaju da su nedodirljivi i svemoćni a nisu dorasli pozicijama na kojima su se sticajem nesretnih okolnosti našli niti za to imaju stručne i obrazovne kvalifikacije. Svi ste dobrodošli, kao članovi ili kao aktivisti, da se pridružite borbi za navedene ideale, te vas pozivamo da se učlanite na dobrovoljnoj osnovi, ali i da nam se javite sa bilo kakvim problemima koje imate u vezi sa svojim radnim statusom nevezano da li ste član ili niste član ovog Sindikata, kao i sa prijedlozima za unapređenje rada sindikalne organizacije i poboljšanje uslova rada i boljeg i pravednijeg statusa svih zaposlenih u UIO. Iznad svega, ako ste spremni da se aktivnije angažujete u sindikalnoj borbi, kroz različite aktivnosti i radna tijela, molimo vas da nas kontaktirate.

Predsjednici Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika UIO BiH su bili:

1. Mehmedalija Osmić 2008-2010

2. Predrag Jelača 2010-2013

3. Mehmedalija Osmić 2013-2017

4. Đurađ Krpić 2017-2023

5. Predrag Jelača od 15.07.2023.

Iako smo još u martu pokrenuli postupak upisa promjena lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje u Registru udruženja koji se vodi kod nadležnog Ministarstva pravde BiH, isti je okončan tek u oktobru 2023.godine, čime smo konačno stekli legitimitet istupanja i djelovanja u skladu sa gore navedenim Zakonima Bosne i Hercegovine.