O sindikatu

Riječ predsjednika

POŠTOVANE KOLEGE, DRŽAVNI SLUŽBENICI I ZAPOSLENICI,

Kao što je većini vas vjerovatno poznato, Samostalni Sindikat državnih službenika i zaposlenika UIO BiH osnovan je još 2008.godine i registrovan kod nadležnog Ministarstva pravde BiH, kao prvi oblik sindikalnog udruživanja zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH, Zakonom o Upravi za indirektno oporezivanje, Zakonom o radu u institucijama BiH I Zakonom o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine.

Međutim, kao posljedica potreba prethodnog rukovodstva Uprave da stavi pod kontrolu sindikalne predstavnike i ublaži oštricu sindikalnog djelovanja, 2018. godine formiran je još jedan Sindikat Uprave za indirektno oporezivanje na čelu sa Anom Mrnjavac našom radnom koleginicom iz RC Sarajevo. Ta sindikalna organizacija, kao projekat bivšeg direktora Mire Džakule, imao je u svemu povlašten položaj i djelovao je po nalozima i u kordinaciji sa direktorom, dok je želja i namjera bila da se Smostalni Sindikat osnovan 2008.godine ugasi iako je Zakonom zabranjeno poslodavcu i direktoru da utiče i miješa se u rad sindikalnih organizacija.

Mnogima od vas je poznato da se u tu sindikalnu organizaciju mahom učlanjivalo po nalogu rukovodilaca organizacionih jedinica i da je bilo kakva kritika i iznošenje negativnih i nezakonitih pojava u UIO od strane direktora i menadžmenta smatrana za neoprostiv grijeh i nije bila dozvoljena i tolerisana.  

U međuvremenu, u našim Sindikatima podgrijavani su unutrašnji sukobi i podmetanja, zbog kojih je sindikalna borba utihnula, a neki članovi su nas pod raznim pritiscima pojedinih šefova morali napustiti i isključiti iz sindikalne organizacije  što je u suprotnosti sa Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH, Zakonom o Upravi za indirektno oporezivanje i Zakonom o radu u institucijama BiH, dok su  neki od naših članova isključivani bez njihovog znanja i upisivani po nalogu u novoosnovani sindikat koji je podržavao  bivši direktor Miro Džakula. Ipak, zahvaljujući odanosti i dosljednosti preostalog članstva kojem se ovom prilikom posebno zahvaljujemo, ovaj Sindikat je opstao i preživio u tim turbulentnim vremenima. Ne samo to, ove godine održali smo dvije Skupštine Sindikata, izabrali nove organe upravljanja Sindikatom i pristupili konsolidaciji vlastitih redova. Iako smo još u martu pokrenuli postupak upisa promjena u Registru udruženja koji se vodi kod nadležnog Ministarstva pravde BiH, isti je usljed brojnih opstrukcija okončan tek u oktobru, čime smo konačno stekli legitimitet istupanja i djelovanja u skladu sa Zakonima Bosne i Hercegovine.

Cijeneći bilo kakve aktivnosti preduzete sa ciljem poboljšanja uslova rada i statusa zaposlenih u Upravi za indirektno oporezivanje, ne želimo previše kritikovati rad drugog Sindikata niti se njime baviti. Ipak, moramo se zapitati kako su ostali nijemi na presude za mobing kojim je utvrđeno da je UIO, kao poslodavac, sistematski zlostavljao pojedine obrazovane i stručne službenike na radnom mjestu, porodične i dobre ljude  do te mjere da im je trajno i nepovratno narušeno zdravlje zbog nepravde kojoj su godinama bili izloženi?

Malo je i do tih  naših radnih kolega kojima  je nanesena ogromna nepravda od strane bivšeg direktora i nekih pojedinaca koji su bili bliski sa direktorom jer se ni oni nisu obratili Sindikatu za pomoć i za zaštitu svojih prava te ih pozivamo da se slobodno obrate, dokumentuju nepravdu koja im je nanesena i Sindikat će u njihovo ime pred nadležnim institucijama pokrenuti zakonom predviđene postupke kako bi laše došli do pravde jer pravda jeste spora ali je i dostižna.  .

Kako se Sindikati nisu oglasili na brojne nerazumne i bespotrebne interne premještaje zaposlenih koji su zadesili mnoge naše radne kolege i  službenike ove institucije a svima je poznato da nemamo dovoljno stručnih i obrazovanih kadrova za složene i zahtjevne poslove inspekcijskog nadzora i drugih specifičnih i specijalističkih poslova za koje su neophodna specifična znanja koja se stiču godinama? Takođe, ni tadašnje rukovodstvo i organe Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika u UIO koji su pronalazili načine kako da opstanu i da ih ne ugase u potpunosti i koje je neprestano bilo izloženo pritiscima od strane menadžmenta i pojedinih rukovodilaca ništa ne opravdava što su i oni ostali nijemi na navedene nepravde koje su se dešavale nekim našim radnim kolegama kao i na kriminalno djelovanje nekih službenika UIO koji su po nalogu Tužilaštva BiH hapšeni, privođeni i suspendovani zbog svojih nezakonitih radnji prema privrednicima i građanima Bosne i Hercegovine kao ovlaštenih službenih lica UIO čime su u velikoj mjeri narušili ugled Upravi za indirektno oporezivanje kao jednoj od najznačajnijih institucija Bosne i Hercegovine.

Kako se Sindikat nije  suprotstavio stvaranju klijentelističke mreže u UIO i isplaćivanju preko 3 miliona KM u posljednjih par godina na ime naknada i nagrada veoma uskom krugu odabranih saradnika direktora koji su najviše i narušili ugled ovoj Upravi jer su se bavili organiovanim kriminalom, a  po nalogu Tužilaštva BiH su hapšeni i suspendovani s posla i očekuje se podizanje optužnice pred sudom BiH.

Zašto se ne oglašavaju povodom prestanka radnog odnosa službenika koji su godinama bili angažovani po ugovorima o radu na određeno vrijeme i koji  su već osposobljeni za obavljanje specifičnih i složenih poslova za koja su neophodna specijalistička znanja iz pojedinih oblasti poreza i carine?

Zašto se ćuti iako svi znamo da se na konkursima ne primaju najbolji i najobrazovaniji, već isključivo najpodobniji i oni sa najjačom vezom? Mnogo je pitanja, ali se odgovor uglavnom nameće sam, i koliko god se trudili da ostanemo korektni zbog kolegijalnosti, ne možemo ne primjetiti da su čelnici novog Sindikata Uprave za indirektno oporezivanje prilično individualno napredovali od 2018.godine od  kada su na svoja nejaka leđa preuzeli borbu za prava državnih službenika i zaposlenika  i na sve načine pokušali da ugase Samostalni Sindikat državnih službenika i zaposlenika UIO BiH koji je osnovan i registrovan još 2008.godine kod Ministarstva pravde BiH u čemu gotovo i da su uspjeli. Danas se sa rukovodećih radnih mjesta smješkaju na slikama sastanaka sa menadžmentom, a da pri tome nepravda i neizvjesnost među zaposlenima nikad nisu bili veći.

Zato sindikalne organizacije ove Uprave koliko god da ih ima treba da se  beskompromisno bore protiv svih oblika nepravde i   za stvaranje boljeg ambijenta za sve zaposlene u Upravi za indirektno oporezivanje. Mi koji danas predstavljamo Samostalni sindikat Uprave za indirektno oporezivanje najponosniji smo upravo na činjenicu da smo bili i ostali – SAMOSTALNI! Da nas nisu uspjeli ugasiti i izbrisati, da smo lično osjetili na svojoj koži diskriminaciju, nepravdu i degradaciju, ali da NIKAD, usprkos svemu nismo pristajali na trule compromise i da smo ponosni na sve naše članove koji su bez obzira na sve pritiske ostali članovi Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika čime nisu dozvolili gašenje i nestajanje ovog Sindikata kao samostalne organizacije.

Prioriteti našeg djelovanja će biti borba za bolje uslove rada i pravedniju kadrovsku politiku Uprave za indirektno oporezivanje, kao i čvrsto obećanje da ćemo se uključiti u pravnu i institucionalnu borbu za svakog našeg člana koji nam se obrati i dokumentuje da mu je nanesena nepravda i povređena njegova prava iz radno pravnih odnosa koja su zagarantovana Zakonom o Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH i Zakonom o  radu u institucijama BiH, te da ćemo u skladu sa sa navedenim Zakonima kao Sindikat pokrenuti sve mehanizme zaštite prava svakog člana ove Sindikalne organizacije pred naležnim institucijama i organima Bosne i Hercegovine.  Moramo, prvenstveno kroz izmjenu pravnog okvira i ograničavanje samovolje, onemogućiti bespotrebne premještaje naših službenika stotinama kilometara daleko od mjesta prebivališta, kao način revanšizma i disciplinovanja zaposlenih od kojih se pod takvim pretnjama često traži i da rade i izvršavaju neke nezakonite radnje od kojih neko ima lične koristi. Moramo se izboriti da ljudi koji dugo rade odgovorne poslove na određeno vrijeme dobiju i trajna rješenja, a ne da se poslije svakog  konkursa nađu u situaciji da obučavaju lošije od sebe, koji su imali „jaču vezu“. Moramo se izboriti za pravedniji i transparentniji sistem nagrađivanja rezultata rada i obrazovanja i usavršavanja zaposlenih. Moramo zajedno stvoriti ambijent u kojem ne da neće biti novih presuda za mobing, već u kojem nijedna nova tužba neće i ne bi trebala biti podnesena jer takvi slučajevi bi se na pravedan i zakonit način trebali riješavati u samoj Upravi uz angažovanje Sindikalnih predstavnika.

U tom cilju, pozivamo vas da se priključite i podržite Samostalni Sindikat da zajedno obuzdamo i zaustavimo nekompetentne i neuke ljude čije obrazovanje je upitno a koji su se našli na nekim bitnim pozicijama sa kojih se na krajnje nekorektan i neljudski način odnose prema svojim podređenim jer umišljaju da su nedodirljivi i svemoćni a nisu dorasli pozicijama na kojima su se sticajem nesretnih okolnosti našli niti za to imaju stručne i obrazovne kvalifikacije. Svi ste dobrodošli, kao članovi ili kao aktivisti, da se pridružite borbi za navedene ideale, te vas pozivamo da se učlanite na dobrovoljnoj osnovi, ali i da nam se javite sa bilo kakvim problemima koje imate u vezi sa svojim radnim statusom nevezano da li ste član ili niste član ovog Sindikata, kao i sa prijedlozima za unapređenje rada sindikalne organizacije i poboljšanje uslova rada i boljeg i pravednijeg statusa svih zaposlenih u UIO. Iznad svega, ako ste spremni da se aktivnije angažujete u sindikalnoj borbi, kroz različite aktivnosti i radna tijela, molimo vas da nas kontaktirate.

U toku su aktivnosti na pripremi web stranice jer staru, koja se nalazi pod domenom Uprave za indirektno oporezivanje, nećemo više koristiti jer istu ne može uređivati niko osim organa ovog Sindikata. Do tada, za sve dodatne informacije, budite slobodni kontaktirati predsjednika Samostalnog sindikat državnih službenika i zaposlenika UIO BiH, ili nekog od ostalih članova organa Sindikata(Upravnog odbora ili Nadzornog odbora)  i aktivista na terenu  koji podržavaju naš rad i  koji su uključeni u aktivnosti ovog Sindikata.

Predsjednici Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika su bili:

 1. Mehmedalija Osmić 2008-2010
 2. Predrag Jelača 2010-2013
 3. Mehmedalija Osmić 2013-2017
 4. Đurađ Krpić 2017-2023
 5. Predrag Jelača od 15.07.2023.

Sa nadom u intenzivnu buduću saradnju, srdačno Vas pozdravljamo!

Predsjednik sindikata

Biografija
 • OBRAZOVANjE- PROFESIONALNE KVALIFIKACIJE
  1993-1997. FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA – UNIVERZITET U BEOGRADU
  Stečeno zvanje: diplomirani inžinjer za menadžment
  Položen stručni ispit za rad u organima državne uprave
 • RADNO ISKUSTVO
  1999-2002 FINANSIJSKA POLICIJA REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka
  2002-2005 PORESKA UPRAVA REPUBLIKE SRPSKE, Banja Luka
  2005-2023 UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH, Banja Luka
  Stručni savjetnik za kontrolu velikih poreskih obveznika-inspektor
  od 01.06.2005. do 01.01.2008.
  Stručni savjetnik za poslove interne kontrole i revizije
  od 01.01.2008. do 06.09.2010.
  Vođa tima u Grupi za suzbijanje krijumčarenja-inspektor
  od 06.09.2010. do 23.10.2013.
  PREDSJENIKA SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA UIO BiH od 2010 do 2013.
  Stručni savjetnik za poreze-inspektor u Grupi za kontrolu i reviziju
  od 23.10.2013. do 04.12.2016.
  Šef Carinske ispostave Novi Grad- u Odsjeku za carine
  od 05.12.2016. do 31.07.2023.
  PREDSJENIKA SINDIKATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA UIO BiH od 15.07.2023.
  Stručni savjetnik za poslove registracije od 01.08.2023.
 • Profesinalni kursevi i seminari
  50 raznih seminara i obuka iz specifičnih oblasti poreza, carina, inspekcijskog nadzora za
  provođenja zakonskih propisa Bosne i Hercegovine
  Windosws, Microsoft Office, Excel, Word, Internet

Predrag Jelača
E-mail: predrag.jelaca@uino.gov.ba

Akti sindikata

Članstvo

Pravni osnov Sindikalnog organizovanja i djelovanja sa ciljem zaštite zakonskih prava državnih službenika i zaposlenika članova sindikalne organizacije u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine

 1. Zakon o državnoj službi u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) članom 15. stav 1. tačka h) propisuje „ Državni službenik ima pravo da osnuje ili se učlani, ali ne i da bude obavezan da se učlani, u sindikat ili profesionalno udruženje u skladu sa zakonom.”
 2. Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 89/005) član 39. stav 1. tačka c) propisuje
  (1) Osim prava utvrđenih drugim zakonom, zaposleni u Upravi za indirektno oporezivanje ima pravo
  c) da osnuje, bude član ili učestvuje u aktivnostima sindikata i stručnog udruženja u skladu sa zakonom;
 3. Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/2004, 7/2005, 48/2005, 50/2008 – dr. zakon, 60/2010, 32/2013 93/2017 i 59/2022) u članu 1. stav 3. propisuje „Ovaj zakon primjenjuje se i na državne službenike, ukoliko nije u suprotnosti sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine” dok je članom 3. stav 1., 2. i 3. Zakona o radu u institucijama BiH propisano
  1) Zaposlenici imaju pravo, po svom slobodnom izboru, organizovati sindikat, u njega se učlaniti, tj. udruživati u složenije oblike, birati svoje reprezentativne organe, saglasno zakonu, statutu ili pravilima tog sindikata
  2) Sindikat se može osnovati bez ikakvog prethodnog odobrenja.
  3) Zaposlenik ne može biti stavljen u nepovoljniji položaj zbog članstva ili ne članstva u sindikatu
 4. Zakon o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine(“Službeni glasnik BiH“ broj: 32/01, 42/03, 63/08, 76/11 i 94/16).

Preuzmite obrazac pristunice:

Kontakt

Adresa: Bana Lazarevića bb, 78 000 Banja Luka

Telefon: +387 65 489-605

E-mail: sindikat.uiobih@gmail.com