Odluke Skupštine Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika UIO BiH u 2023.godini

Obavještavamo sve članove Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave za indirektno oporezivanje BiH da je 15.03.2023.godine održana redovna Skupština Sindikata u Jelahu-opština Tešanj a Izborna Skupština Sindikata je održana 15.07.2023.godine. Na održanim Skupštinama Sindikata razrješeni su dužnosti članovi organa Sindikata zbog isteka mandata i izabrani su i imenovani novi članovi u organe Samostalnog Sindikata i to:

Razrješavaju se organi Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave  za indirektno oporezivanje BiH zbog isteka mandata:

  1. Razrješava se dužnosti Enes Smajlović Predsjednik Skupštine Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
  2. Razrešava se dužnosti Predsjednik Sindikata SS UIO BiH Đurađ Krpić zbog isteka mandata i penzionisanja.
  3. Razrešava se dužnosti Predsjednik Upravnog Odbora SS UIO BiH Vlado Ilić zbog isteka mandata.
  4. Razrešavaju  se dužnosti Članovi Upravnog odbora SS UIO Stevo Stević-član UO, Anđelko Kolobarić-član UO, Slobodan Milanović-član UO i Muhamed Ašlama-član UO zbog isteka mandata po članu 25. Statuta.
  5. Razrešava se dužnosti Predsjednik Nadzornog odbora  SS UIO BiH Mirjana Torlo zbog isteka mandata i istupanja iz Sindikata.
  6. Razrešavaju  se dužnosti Članovi Nadzornog odbora SS UIO Mirjana Torlo-Predsjednica NO koja je istupila iz Sindikata, Živko Lukač-člana NO koji je preminuo i Zekija Đidić-član NO kojima je  je istekao mandat po članu 25. Statuta.

Imeovani su novi članovi u organe Samostalnog Sindikata državnih službenika i zaposlenika Uprave  za indirektno oporezivanje BiH:

  1. Za predsjednika Sindikata Samostalnog sindikata državnih službenika i zaposlenika u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na mandatni period od 4 godine u skladu sa članom 33. Statuta imenuje se Predrag Jelača iz RC Banja Luke koji je u skladu sa Statutom, osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Sindikata SS UIO BiH
  2. Skupština je iz članova Sindikata imenovala novog Predsjednika Skupštine, novog Predsjednika Upravnog odbora i nove članove Upravnog odbora, novog Predsjednika Nadzornog odbora i nove članove nadzornog odbora u skladu sa Statutom na mandatni period od 4 godine.

Skupština SSUIO BiH